Veľké Držkovce

Oznamy

Nájdený kľúč pred predajňou potravín v D. Držkovciach

Oznamujeme občanom, že dňa 2.12.2020 bol nájdený pred predajňou potravín kľúč značky FAB.

Majiteľ  kľúča si ho môže vyzdvihnúť  na obecnom úrade vo Veľkých Držkovciach.

 

Zverejnené: 03.12.2020


Nebezpečné výbušniny počas sviatkov

Ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku?

 • V žiadnom prípade nekombinovať náplne rôznych petárd a následne ich zapaľovať.
 • Ak petarda javí známky poškodenia, nesmie sa odpaľovať.
 • Nehádzať petardy v blízkosti ľudí alebo zvierat.
 • Kupujte len pyrotechniku s návodom na použitie a v certifikovaných predajniach.
 • Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad zábavnú pyrotechniku.
 • Použitá zábavná pyrotechnika sa likviduje v komunálnom odpade.
 • Vždy si treba prečítať návod na použitie a postupovať podľa neho.

Zverejnené: 30.11.2020


Dávajme pozor na požiar

Je tu čas vianočný.

Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne:

 • Uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety.
 • Položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť.
 • Nenechávajte horieť sviečky na adventnom venci bez dozoru, alebo keď odchádzate z domu.
 • Nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá sami v miestnosti, v ktorej horia sviečky.

V prípade vzniku požiaru zatvorte rýchlo všetky okná a dvere. Privolajte ihneď hasičov a do ich príchodu sa pokúste uzatvoriť hlavný prívod plynu a odstaviť elektrinu.

Zverejnené: 30.11.2020


Zimná údržba obecných ciest

Obec Veľké Držkovce hľadá na zabezpečenie zimnej údržby obecných ciest pracovníka s technikou.

 • Dĺžka obecných ciest je do 7 km.
 • Podmienkou pre túto činnosť je vlastný traktor, pluh na sneh môže obec poskytnúť.
 • Odmena na vykonané práce dohodou, závisí od nákladov na prevádzku techniky.
 • Možní záujemcovia nech sa prihlásia na obecnom úrade.

Zverejnené: 23.11.2020


COVID-19: Zriadenie odberového miesta v Bánovciach n. Bebravou

Odberové miesto - antigénové testovanie v Bánovciach nad Bebravou

Od pondelka 16. novembra 2020 sa otvára odberové miesto – antigénové testovanie na koronavírus COVID-19 aj v našom okrese.

Odberové miesto bude zriadené v nemocnici AGEL Bánovce, nachádzajúcej sa na adrese: Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Odberové miesto sa nachádza z  boku nemocnice pri ambulancii TAPCH /pľúcna ambulancia/.

Odbery sa budú vykonávať v pracovné dni od 08:00 – 14:00 hod.

Zverejnené: 16.11.2020


Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. § 11, o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 7.1.2021

Ak má vlastník, nájomca, alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na okliesnenie stromov a iných porastov je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. do 30.11.2020.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č. 0850 333 999.

https://velkedrzkovce.sk/upload/vyzva.pdf

Zverejnené: 12.11.2020


COVID-19 - Výsledky plošného testovania v obci Veľké Držkovce

https://velkedrzkovce.sk/upload/vysledky-plosneho-testovania-v-obci-velke-drzkovce.pdf

Zverejnené: 10.11.2020


Materská škola - Oznamy

Materská škola - aktualizované 23.10.2020

Kedy priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti:

Zákonný zástupca

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (vid príloha).

- Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

Viac info na stánke Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-23-10-2020

 

https://velkedrzkovce.sk/upload/17859-oznam-o-zakaze-vstupu-do-budovy-a-o-vynimkach-3.pdf
https://velkedrzkovce.sk/upload/oznam-po-testovani.pdf
https://velkedrzkovce.sk/upload/oznam-pre-rodicov-bezinfekcnost.pdf
https://velkedrzkovce.sk/upload/17858-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-o-bezinfekcnosti-od-8-11.pdf
https://velkedrzkovce.sk/upload/17857-vyhlasenie-zamestnanca-skoly-o-bezinfekcnosti-od-8-11.pdf

Zverejnené: 10.11.2020


COVID-19: Opatrenia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny od 4.11.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenia-na-upsvr-od-4-11-2020.pdf

Zverejnené: 04.11.2020


Oznam o obmedzení vstupu na Obecný úrad Veľké Držkovce

Obecný úrad vo Veľkých Držkovciach

v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19

 

žiada občanov,

aby po dobu núdzového stavu obmedzili fyzickú návštevu obecného úradu

a prednostne využívali telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie.

Zároveň žiadame občanov pri vstupe do budovy o dodržiavanie

hygienických a protiepidemiologických opatrení.

 

                                                                                                                        Ing. Marián Čerňanský

                                                                                                                       starosta obce

 

Zverejnené: 22.10.2020


Covid 19 - Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - rúška

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-ruska.pdf

Zverejnené: 16.10.2020


Covid 19 - Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-prevadzky.pdf

Zverejnené: 16.10.2020


Covid 19 - Opatrenie ÚVZ SR - rúška od 1.10.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-prevadzky-a-hromadne-podujatia-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19 - Opatrenia ÚVZ SR - prevádzky a hromadné podujatia od 1. 10. 2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-prevadzky-a-hromadne-podujatia-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19 - Opatrenia ÚVZ SR - príchod na SR cez hranice od 1.10.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/opatrenie-uvz-sr-hranice-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19 - Vyhlásenie núdzového stavu v SR od 1.10.2020 na 45 dní

https://velkedrzkovce.sk/upload/uznesenie-vlady-587-2020-nudzovy-stav-1-10-2020.pdf

Zverejnené: 01.10.2020


Covid 19, opatrenia RUVZ Trenčín, platné od 20.9.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/ruvz-2020-04555-002-krh.pdf

Zverejnené: 23.09.2020


Zoznam dlžníkov obce za dane, KO za rok 2019 - aktualizácia 22.10.2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/zoznam-dlznikov-za-rok-2019-akt-22-10-2020.pdf

Zverejnené: 21.08.2020


Zoznam platiteľov daní za psa v roku 2020

https://drive.google.com/file/d/1qNF_Yurn4rfg7gKEsABZB0YAqpCwGQQ0/view?usp=sharing

Zverejnené: 01.07.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce č. 2/2020

https://velkedrzkovce.sk/public/prikaz-starostu-c-2.jpg

Zverejnené: 20.03.2020


Koronavírus - Opatrenie ÚVZ SR

Nadobúdajúce účinnosť 19.03.2020 o 06:00 hod.

https://drive.google.com/open?id=16p6NbJAemdjrGJv_agg7oXwXIuUoiks7

Zverejnené: 18.03.2020


Koronavírus - Kohaplant - predaj stromkov telefonicky a emailom

https://velkedrzkovce.sk/public/kohaplant.jpg

Zverejnené: 17.03.2020


Koronavírus - Oznam Okresného úradu Bánovce nad Bebravou

https://velkedrzkovce.sk/public/oznam-okresneho-uradu-bnb.jpg

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Vybavovanie stránok na Obecnom úrade

https://velkedrzkovce.sk/public/vybavovanie-stranok-na-obecnom-urade.jpg

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Mimoriadna situácia

https://velkedrzkovce.sk/public/mimoriadna-situacia.jpg

Zverejnené: 13.03.2020


Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

https://velkedrzkovce.sk/public/usmernenie-hlavneho-hygienika-sr0001.jpg
https://velkedrzkovce.sk/public/usmernenie-hlavneho-hygienika-sr0002.jpg

Zverejnené: 11.03.2020


Koronavírus - Oznam Úradu práce - zníženie rizika prenosu COVID-19

https://velkedrzkovce.sk/public/oznam-uradu-prace-covid-19.jpg

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Opatrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske v súvislosti s COVID-19

https://velkedrzkovce.sk/public/upsvar-opatrenia-v-suvislosti-s-covid-190001.jpg
https://velkedrzkovce.sk/public/upsvar-opatrenia-v-suvislosti-s-covid-190002.jpg

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Príkaz starostu obce

https://velkedrzkovce.sk/public/prikaz-starostu-obce.jpg

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Oznámenie o uzavretí škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bánovce nad Bebravou

https://velkedrzkovce.sk/public/mesto-bnb-oznam-o-skolach.jpg

Zverejnené: 10.03.2020


Koronavírus - Informácie, usmernenia z RÚVZ Trenčín

https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/koronavirus-biely-a5.pdf
https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/koronavirus-modry-a5.pdf
https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/koronavirus-odporucania.pdf
https://velkedrzkovce.sk/public/oznamy/usmernenie-msvvas-pre-skoly-pre-koronavirus.pdf

Zverejnené: 04.03.2020


Odvoz separovaného odpadu v roku 2020

https://velkedrzkovce.sk/public/plasty-20200001.jpg
https://velkedrzkovce.sk/public/plasty-20200002.jpg

Zverejnené: 14.01.2020


Zmeny v odpadovom hospodárstve obce od 1. 1. 2020

https://velkedrzkovce.sk/public/zmeny-v-odpadovom-hospodarstve-od-1-1-2020.jpg

Zverejnené: 19.12.2019


Poplatky na rok 2020

https://velkedrzkovce.sk/upload/poplatky-v-obci-na-rok-2020.pdf

Zverejnené: 17.12.2019