Veľké Držkovce

Oznamy

POŠTA VEĽKÉ DRŽKOVCE

Zverejnené: 26.09.2023


PONUKA

Zverejnené: 26.09.2023


Pozvánka na 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva

https://drive.google.com/file/d/1Ycqf541-dc_Yro1mE887yS8dBM4W2yG2/view?usp=sharing

Zverejnené: 26.09.2023


Oznámenie o uložení písomnosti na obecnom úrade

https://drive.google.com/file/d/15Fi66RQ5M8hxn6KGpDKGBhdoYNhmYs3O/view?usp=sharing

Zverejnené: 20.09.2023


Odvolanie mimoriadnej situácie - vyrozumenie o ukončení mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1lHJSKU-OyrPpyGw3hbE44QR9EXKEHzTZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rPKTkz72v3cH_zDcQlwLzvGOHTgUYg-j/view?usp=sharing

Zverejnené: 18.09.2023


Iniciatíva Zelená domácnostiam

Prílohy:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13LWqXfhkRRa3ByoNPv_TlTASx9ibOLcU/edit?usp=drive_link&ouid=103833287697564199144&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1vBfAXtaoT5M79QgvBVFdyxkrTbdPAhHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V80Z6InN8DArPJhtjD7PrjjtuI6-IsPu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V80Z6InN8DArPJhtjD7PrjjtuI6-IsPu/view?usp=sharing

Zverejnené: 14.09.2023


Dotazník k projektu Zelená domácnostiam

Link na dotazník:

https://formsgle/bLiftbfW41HVVXuL8

Dotazník sa týka projektu Zelená domácnostiam a dotácií.

Iba na vedecké a výskumné účely. 

Technická Univerzita v Košiciach

 

Zverejnené: 14.09.2023


Oznámenie o uložení písomnosti na obecnom úrade

https://drive.google.com/file/d/1pMdrn9RE27C4AcNDl4PBEx5Q_s5IdR35/view?usp=sharing

Zverejnené: 13.09.2023


OU-BN-OSZP-2023/008109-009 „Územný plán obce Dvorec“ – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Dvorec“, je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: martina.haluzova@minv.sk
tel. : +421961572662

Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch počas úradných hodín (odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom). Vyššie uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webstránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/upn-dvorec

Príloha: Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

https://drive.google.com/file/d/1GhXopZs19xmd9ZzGqnwcDli3rqmmfC1Y/view?usp=sharing

Zverejnené: 30.08.2023


PONUKA

Vydvihnutie liekov v lekárni a ich dovoz

Zverejnené: 24.08.2023


Oznámenie o realizácii projektu Wifi pre Teba II

https://drive.google.com/file/d/1OHYoKgWOPIi4hYbPPifqrIraiEncYcn7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lczcz_dNk1vCOukd_KdJsm0VcqdyUfG2/view?usp=sharing

Zverejnené: 23.08.2023


POTRAVINY HORNÉ DRŽKOVCE - Otváracie hodiny

Zodpovedný vedúci - Eva Reisenauerová 0919 173 351

Zverejnené: 27.07.2023


VOĽBY DO NR SR 30.9.2023 - utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

https://drive.google.com/file/d/1ajt4AFEga9be59JA-X9Joe-Lgnlt8mOf/view?usp=sharing

Zverejnené: 15.06.2023


Voľby do NR SR 2023

1. Rozhodnutie predsedu národnej rady SR 

2. Informácie pre voliča

 

https://drive.google.com/file/d/1JwmVgoYxiYSzIuOmfBnB_FWXf12tvoj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JtfmMnpNFpWGw7_MUK5PW6ZLlEY13y3s/view?usp=sharing

Zverejnené: 12.06.2023


Termíny vývozu popolníc 2023

Zverejnené: 23.05.2023


Poplatky v Obci Veľké Držkovce od 1. 1. 2023

https://drive.google.com/file/d/1mzM3FqzOfHQq3pKjrhfOt-kvgZKDXdoo/view?usp=share_link

Zverejnené: 22.12.2022


Zoznam platiteľov dane za psa v roku 2022

https://drive.google.com/file/d/1mTKfAAT3d7DKTk-NgF4RZOyAxN8hMO6a/view?usp=share_link

Zverejnené: 14.10.2022


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016