Veľké Držkovce

OznamyVýzva na udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku budú ukladané finančné sankcie.

 

Zverejnené: 16.07.2019


Voľné kapacity v Materskej škole Veľké Držkovce

     Obec Veľké Držkovce oznamuje, že pre školský rok 2019/2020 má Materská škola Veľké Držkovce voľné kapacity pre umiestnenie detí.

     Záujemcovia sa môžu prihlásiť u p. starostu Ing. Mariána Čerňanského

na t.č. 0908 782 528  alebo na emailovej adrese obecvelkedrzkovce@gmail.com

 

Zverejnené: 03.07.2019


Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Zverejnené: 18.04.2019


Odvoz separovaného odpadu - plasty v roku 2019

Zverejnené: 08.01.2019


Oznam - povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

https://drive.google.com/open?id=1ut6UkNzh00SHhHmBTATJ6Uinw4jNT34j

Zverejnené: 28.11.2018


Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľké Držkovce

Zverejnené: 30.11.2016